1889 Pizza Napoletana is a pizzeria in Kansas city, Kansas.